ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

I. Γενικά

Ο δικτυακός τόπος www.jakoplayground.com (στο εξής αναφερόμενος ως “δικτυακός τόπος”) ανήκει στην JAKO GROUPS SP Z O. O., street. bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Κατοβίτσε της Πολωνίας και εκπροσωπείται νόμιμα (χάριν συντομίας, η εταιρία), καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτό υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αναπόσπαστα μέρη της, που ισχύουν για όλα τα περιεχόμενά του και μεμονωμένες σελίδες .
Ο χώρος προορίζεται μόνο για νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη νομική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η χρήση του ιστοτόπου, του περιεχομένου και των εφαρμογών του από ανηλίκους (ή κάτω των 18 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων) απαγορεύεται.
Η περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού είναι το τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει το περιεχόμενό του εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστότοπου, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και τα περιεχόμενά του.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα δημοσιεύσει μια ηλεκτρονική έκδοση των όρων χρήσης, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή οι υπηρεσίες του θα θεωρούνται ως αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό, κάθε χρήστης καλείται να ελέγχει τακτικά τις συνθήκες χρήσης.
Οι όροι χρήσης του ιστότοπου, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του, υπόκεινται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και σε όλες τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες. Οποιεσδήποτε διατάξεις των παραπάνω όρων που θεωρούνται ασυμβίβαστες με αυτό το νομικό πλαίσιο καθίστανται παρωχημένες, παύουν αυτομάτως να εφαρμοστούν και αποσύρονται από το παρόν, με την επιφύλαξη της εγκυρότητας των λοιπών όρων.
Παρομοίως, εάν οι όροι χρήσης καθίστανται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου άκυροι ή μη εφαρμόσιμοι, η ισχύς ή / και η εγκυρότητα των άλλων όρων ή των μερών τους δεν θα επηρεαστούν. Οι εσφαλμένοι και / ή μη εφαρμόσιμοι όροι αντικαθίστανται από όρους όσο το δυνατόν πλησιέστερους προς την έννοια και τους σκοπούς μη έγκυρων ή μη εφαρμόσιμων όρων.
Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τις συνθήκες εφαρμογής και τη γενική χρήση του δικτυακού τόπου επισκέπτης ή χρήστης γενικά θα επιλυθεί με φιλικό τρόπο, αλλά αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα υπόκειται σε πολωνικό νόμο και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στο Κατοβίτσε.

ΙΙ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά δικαιώματα)
περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό (προγράμματα, όλα τα είδη των υλικών πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, φωτογραφίες, κείμενα, και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, κλπ). Προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αυτής της εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό δίκαιο , κοινότητα και διεθνές. Κάθε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, λήψη ή με άλλο τρόπο χρήση ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή με προσωπικά οφέλη, αποτελεί σαφή και έγγραφη συγκατάθεση, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και ενδέχεται να μην διατίθεται στην αγορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, που μπορεί να αναφέρονται σε αυτό το site και τα οποία φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, καταστημάτων, ενώσεων ή εκδόσεων τους, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
ΙΙΙ. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων
Εάν το κόμμα τώρα ή στο μέλλον, παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων, είναι αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών και η χρήση αυτών των συνδέσεων είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και αντίστοιχες ιστοσελίδες τους θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για την οποία η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη.
Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται από αυτά τα άτομα μέσα από τις προαναφερόμενες ιστοσελίδες . Επίσης, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα ιστοσελίδων τρίτων και για τυχόν ζημιά στους χρήστες στην πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτών.

IV. Ισχύς ιστότοπου – Προστασία από ιούς – Περιορισμός ευθύνης – Αποποίηση ευθυνών
Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα που θα διορθωθούν από την εταιρεία κατά την κρίση της, αν εντοπιστεί. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε τόπου να χρησιμοποιούν, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε λάθη θα διορθωθούν απαραίτητα ή πλήρως ή ότι θα ερωτηθούν.
Ενώ η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτό το site, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, σύνδεση με τη χρήση / αντιγραφή / λήψη ή μεταβολή ή ιογενή λοίμωξη ή άλλες μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας.
Κάθε χρήστης πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιοδήποτε “μήνυμα” από αυτόν τον ιστότοπο. Το κόστος οποιωνδήποτε διορθώσεων ή επισκευών βαρύνει τον χρήστη και σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών ή για οποιαδήποτε τεχνική αποτυχία ή εμφάνιση. Η εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν ευθύνεται σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αρνητική, με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου, την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών ή πληροφοριών περιελάμβανε.
Συμπεριφορά χρηστών
Οι χρήστες του ιστότοπου πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα και κατάχρηση σε σχέση με αυτή τη χρήση. Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας λόγω ακατάλληλης ή ακατάλληλης χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ειδικότερα αποκλειστική ευθύνη του χρήστη για οποιοδήποτε προσβλητικό περιεχόμενο για την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη των άλλων ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Αν, παρά τον όγκο των δεδομένων, πληροφοριών, το περιεχόμενο, κλπ, η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται με οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο που παραβιάζει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, κατά τη γνώμη του, προκαλεί ηθική βλάβη και υλικές ζημιές προς τρίτους, θα δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγραφεί απευθείας το περιεχόμενο. (β) Λάβετε τυχόν νομικά μέτρα κατά τη διακριτική της ευχέρεια για να αποτρέψετε τέτοιες ενέργειες και να προκαλέσετε οποιαδήποτε ζημία σε τρίτους.
VI. Όροι χρήσης της φόρμας επικοινωνίας.
Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι επισκέπτες ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχουν πληροφορίες επισκεπτών. Τα παραπάνω πρέπει πάντα να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται από αυτούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποκαλύπτονται από την εταιρεία σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
VII. επαφή
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, να κάνει οποιαδήποτε αιτήματα, όπως η επικοινωνία με τον webmaster ή ένα αίτημα για το δικαίωμα στην αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και αιτήματα για άδεια αναπαραγωγή του περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αριθμό +30 6907 295 855, και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: https://www.jakoplayground.com/el/epikoinonia/

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων της χρήσης είναι επίσης ΔΗΛΩΣΗ της προστασίας προσωπικών δεδομένων – ασφάλεια και το απόρρητο.